My Image

Artikel 1. Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen (en / of afgeleiden daarvan) het volgende verstaan:

a. Voorwaarden: deze voorwaarden van Steiger Verhuur Lemmer;

b. Steiger Verhuur Lemmer: de heer Henri Meijer, wonende te Lemmer, handelend onder de naam “Steiger Verhuur Lemmer”, gevestigd aan de Roggemole 39, 8531 WB Lemmer, geregistreerd in het handelsregister onder KvK nummer 73536237;

c. Verhuurder: Steiger Verhuur Lemmer;

d. Huurder: elke natuurlijke of rechtspersoon die tot Steiger Verhuur Lemmer in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met Steiger Verhuur Lemmer gesloten overeenkomst. Onder huurder wordt met name verstaan de natuurlijke of rechtspersoon aan wie Steiger Verhuur Lemmer zaken heeft verhuurd of zal verhuren;

e. Overeenkomst: de tussen Steiger Verhuur Lemmer en huurder aangegane (huur) overeenkomst, waarop deze voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden van toepassing zijn;

f. Offerte: vrijblijvende, op schrift gestelde uitnodiging door Steiger Verhuur Lemmer;

h. Gebrek: een aan Steiger Verhuur Lemmer toe te rekenen mankement of defect aan het gehuurde, dat reeds vóór levering aanwezig was en/of waarvan de oorzaak vóór de levering ligt, waardoor het gehuurde niet (naar behoren) functioneert. 


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Steiger Verhuur Lemmer aangegane Overeenkomsten en / of door Steiger Verhuur Lemmer uitgebrachte Offertes, hoe ook genaamd. Met name zijn de Voorwaarden van toepassing op door Steiger Verhuur Lemmer aangegane Overeenkomsten tot verhuur van roerende zaken aan Huurder.

2.2 Indien Huurder in zijn reactie op de door Steiger Verhuur Lemmer uitgebrachte Offerte of andere correspondentie met betrekking tot de Overeenkomst zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan het voorgaande niet af.

2.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst en/of enige bepaling uit de Verhuurvoorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door Steiger Verhuur Lemmer wordt gedoogd, zal dat geen precedentwerking hebben en kan de Huurder daaraan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige Overeenkomsten.

2.4 De Huurder met wie eenmaal met toepassing van deze Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de Voorwaarden op latere Overeenkomsten tussen hem / haar en Steiger Verhuur Lemmer.


Artikel 3. Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden Steiger Verhuur Lemmer op geen enkele wijze, tenzij in de Offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.


Artikel 4. Overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst komt tot stand indien zowel Verhuurder als Huurder deze hebben ondertekend of Huurder op andere wijze heeft ingestemd met de inhoud daarvan.

4.2 De inhoud van de Overeenkomst en de omvang van de verplichtingen worden uitsluitend bepaald door de door Steiger Verhuur Lemmer op schrift gestelde Overeenkomst en eventuele schriftelijke, door Steiger Verhuur Lemmer en Huurder overeengekomen aanvullingen daarop en hetgeen in deze Voorwaarden is bepaald.


Artikel 5. Huurperiode

5.1 De huurperiode vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en meer specifiek:
a. als is afgesproken dat Huurder het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie komt ophalen: op het tijdstip waarop het materieel door Steiger Verhuur Lemmer aan de Huurder wordt overhandigd; 

b. als is afgesproken dat Steiger Verhuur Lemmer de aflevering van het gehuurde verzorgt: op het tijdstip waarop Steiger Verhuur Lemmer het gehuurde op de overeengekomen locatie feitelijk ter beschikking heeft gesteld. 

5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de overeengekomen einddatum indicatief. De huurperiode eindigt feitelijk:

a. als is afgesproken dat Huurder het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie retourneert: op het tijdstip waarop het materieel door de Huurder aan Steiger Verhuur Lemmer volledig is overhandigd; 

b. als is afgesproken dat Steiger Verhuur Lemmer het ophalen van het gehuurde verzorgt: op het tussen Steiger Verhuur Lemmer in de Overeenkomst opgenomern tijdstip of het nader tussen Steiger Verhuur Lemmer en Huurder afgesproken tijdstip waarop Steiger Verhuur Lemmer het materieel op de afgesproken plaats ophaalt. 

c. bij verstrijken van een termijn voor teruggave, die op schrift door Steiger Verhuur Lemmer aan de Huurder wordt gesteld, op de laatste dag van voornoemde termijn om 17.00 uur, tenzij uitdrukkelijk en op schrift een ander tijdstip is overeengekomen. 

5.3 Bij het vaststellen van de huurperiode, teneinde de huursom te bepalen, geldt een gedeelte van de dag als een hele dag.


Artikel 6. Verplichtingen van de Huurder

6.1 De Huurder, diens personeel, hulppersonen en / of andere personen die in opdracht of onder verantwoordelijkheid van Huurder gebruik maken van het gehuurde, zijn te allen tijde gehouden de door Steiger Verhuur Lemmer gegeven instructies en gebruikershandleidingen in acht te nemen en op te volgen. Tevens staat Huurder er voor in en draagt hij er zorg voor dat alle personen, die gebruik maken van het gehuurde, daartoe bekwaam en in staat zijn en beschikken over de eventueel terzake benodigde en / of verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen, toestemmingen en / of vergunningen.

6.2 De Huurder verplicht zich ertoe om alle lasten, belastingen (waaronder precariobelasting) en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde door hem of derden, te zullen betalen.

6.3 De Huurder verplicht zich ertoe Steiger Verhuur Lemmer te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en Steiger Verhuur Lemmer hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Steiger Verhuur Lemmer.

6.4 De Huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het (correct) gebruiken van (evt. meegeleverde) sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen, vastketenen, enz., van het gehuurde.

6.5 De Huurder is verplicht het dagelijks onderhoud aan het gehuurde te verrichten. Indien de vereiste deskundigheid ontbreekt, dient de hulp te worden ingeroepen van Steiger Verhuur Lemmer en zijn de kosten voor rekening van de Huurder. Het door de Huurder zelf verrichten van reparaties of wijzigingen aan het gehuurde is niet toegestaan. Tenzij anders overeengekomen, is de Huurder, bij verhuringen van een dermate lange termijn dat onderhoud door Steiger Verhuur Lemmer aan het gehuurde noodzakelijk is, de onderhoudskosten aan Steiger Verhuur Lemmer verschuldigd. De Huurder blijft de huurprijs verschuldigd gedurende de periode dat het onderhoud door Steiger Verhuur Lemmer plaatsvindt. 


Artikel 7: Retourneren

7.1 De Huurder dient het gehuurde op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan Steiger Verhuur Lemmer te retourneren, in dezelfde staat als waarin hij het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huurtermijn. De Huurder dient de zaken gereinigd en, op dezelfde wijze als zij deze ontvangen heeft, te retourneren.

7.2 Hoewel de overeengekomen einddatum van de huurtermijn indicatief is, heeft de Huurder na het verstrijken van deze termijn een teruggaveplicht.

7.3 Wordt het gehuurde niet op de overeengekomen einddatum geretourneerd, dan wordt Huurder, na constatering hiervan, door Steiger Verhuur Lemmer in de gelegenheid gesteld om alsnog binnen de alsdan door Steiger Verhuur Lemmer gemelde termijn het gehuurde te retourneren. Voor die nadere termijn is Huurder aan Steiger Verhuur Lemmer huur verschuldigd. Retourneert Huurder het gehuurde niet binnen de door Steiger Verhuur Lemmer gestelde termijn, dan is Huurder in verzuim.

7.4 Het gehuurde wordt na retournering door Steiger Verhuur Lemmer gecontroleerd op schade. Indien bij deze controle schade wordt geconstateerd, stelt Steiger Verhuur Lemmer Huurder daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte. Bij het doen van deze schademelding, stelt Steiger Verhuur Lemmer aan huurder een termijn waarbinnen huurder de schade zelf kan opnemen door middel van een schade-expertise. Na verloop van deze termijn gaat Steiger Verhuur Lemmer over tot reparatie of vervanging. De kosten daarvan (of, indien van toepassing, het eigen risico) worden aan Huurder doorbelast. Indien de Huurder geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid tot het verrichten van een schade-expertise binnen voornoemde termijn, dan zijn de door Steiger Verhuur Lemmer vastgestelde kosten bindend.


Artikel 8. Schade aan en verlies van het gehuurde

8.1 Schade aan het gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin de Huurder voor het gehuurde verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan van de schade, aan Steiger Verhuur Lemmer te worden gemeld.

8.2 In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de Huurder verplicht dit onverwijld, maar in ieder geval binnen 24 uur na ontdekking aan Steiger Verhuur Lemmer te melden, aangifte te doen bij de politie en melding te doen bij zijn verzekeraar. Tevens is de Huurder verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte, alsook de melding bij zijn verzekeraar aan Steiger Verhuur Lemmer te overleggen.

8.3 De Huurder wordt aansprakelijk gehouden voor de schade van Steiger Verhuur Lemmer, voortvloeiend of verband houdend met de schade als bedoeld in artikel 8.1 en de diefstal / vermissing, als bedoeld in artikel 8.2, dit ongeacht of Huurder aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde schuld heeft.


Artikel 9: Reclame

9.1 De Huurder zal op het tijdstip van afname de gehuurde zaken inspecteren op uiterlijk waarneembare Gebreken en de aangeboden Overeenkomst en / of afleverbon voor goede ontvangst aftekenen. Daarbij zal de Huurder alle eventuele Gebreken vermelden op het betreffende document. De zaken worden geacht in goede staat en conform de Overeenkomst te zijn afgeleverd, indien en voorzover op voormelde documenten niet anders is vermeld.

9.2 Klachten van de Huurder die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare Gebreken aan de zaken en die tijdens de in lid 1 genoemde inspectie zijn ontdekt, dienen door de Huurder binnen 24 uur na ontvangst van het gehuurde, schriftelijk aan Steiger Verhuur Lemmer te worden gemeld.

9.3 Gebreken die ten tijde van voornoemde inspectie niet ontdekt zijn en ook niet hierbij ontdekt hadden behoren te worden, moeten door de Huurder binnen 24 uur na ontdekking hiervan aan Steiger Verhuur Lemmer schriftelijk te worden gemeld.

9.4 In geval van schade, als bedoeld in artikel 8.1 en / of artikel 10.1, dient de Huurder dit binnen 24 uur na het ontstaan ervan schriftelijk aan Steiger Verhuur Lemmer te melden. In deze schademelding wordt tevens de vermoedelijke schadehoogte aangegeven en aan Steiger Verhuur Lemmer de mogelijkheid geboden om binnen een redelijke termijn een (contra-/tegensprekelijke) expertise te laten uitvoeren. Voornoemde redelijke termijn bedraagt ten minste één week, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de schademelding door Steiger Verhuur Lemmer.

9.5 Ieder vorderingsrecht van de Huurder jegens Steiger Verhuur Lemmer, betrekking hebbend op schade als bedoeld in artikel 10.1, vervalt indien:

a. de schade en/of de Gebreken niet binnen de hiervoor in de leden 2, 3 en 4 gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan Steiger Verhuur Lemmer ter kennis zijn gebracht;

b. de Huurder geen of onvoldoende medewerking aan Steiger Verhuur Lemmer verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;

c. de Huurder het gehuurde niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of indien zij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder, voor de zaken, ongeschikte omstandigheden;

d. de Huurder, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en Schriftelijke toestemming van Steiger Verhuur Lemmer aan het gehuurde reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren;

e. de zaak na ontdekking van de Gebreken als bedoeld in 9.2 in gebruik wordt genomen, of indien na ontdekking als bedoeld in 9.3 het gebruik van de zaak wordt voortgezet;

f. aan Steiger Verhuur Lemmer geen mogelijkheid tot (contra-/tegensprekelijke) expertise is geboden, zoals bedoeld in 9.4.


Artikel 10. Aansprakelijkheid Steiger Verhuur Lemmer

10.1 De aansprakelijkheid van Steiger Verhuur Lemmer is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbeschadiging en letselschade van de Huurder, veroorzaakt door een aantoonbaar Gebrek aan de gehuurde zaak of door opzet of grove schuld van Steiger Verhuur Lemmer. Tevens is de aansprakelijkheid van Steiger Verhuur Lemmer beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet-en/of winstderving, vertragingsschade en stilstandschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

10.2 De aansprakelijkheid van Steiger Verhuur Lemmer kan nimmer het bedrag, gelijk aan de huursom voor een huurtermijn van vier weken van het gehuurde te boven gaan, tenzij en voorzover op basis van haar verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd.

10.3 De Huurder zal Steiger Verhuur Lemmer vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met het gehuurde.

10.4 Elke aansprakelijkheid van Steiger Verhuur Lemmer vervalt door verloop van zes maanden nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan en / of Steiger Verhuur Lemmer enige verplichting niet of niet tijdig is nagekomen.


Artikel 11. Betaling

11.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, moet de huursom, onmiddellijk na retournering van het gehuurde, contant worden betaald.
11.2 In geval van facturatie dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of anders op de factuur is vermeld, het gefactureerde bedrag binnen veertien dagen te worden voldaan zonder enig recht op korting of verrekening. Bezwaren ten aanzien van de factuur moeten uiterlijk binnen veertien dagen na verzending van de factuur aan Steiger Verhuur Lemmer schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Girale betaling kan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, uitsluitend op de door Steiger Verhuur Lemmer aangegeven bankrekening.

11.3 Indien de Huurder niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Alsdan verbeurt de Huurder, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan de wettelijke rente, berekend over het niet betaalde bedrag. Deze rente is onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de Huurder. Hetzelfde geldt indien incasso door Steiger Verhuur Lemmer mislukt ingevolge een ontoereikend saldo, dan wel enig ander van de zijde van de Huurder of voor diens risico komend beletsel.

11.4 Betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Laat Huurder meerdere facturen onbetaald, dan strekt een betaling, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de op één na oudste factuur, enzovoort.

11.5 Tevens heeft Steiger Verhuur Lemmer, indien Huurder zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, voor zover mogelijk cumulatief, het recht tot/op: a. opschorting van de uitvoering van die Overeenkomst en/of daarmee direct samenhangende Overeenkomsten, totdat betaling voldoende is zeker gesteld; b. gehele of gedeeltelijke (buitengerechtelijke) ontbinding van die overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten, zonder dat Steiger Verhuur Lemmer tot enige schadevergoeding is gehouden; c. vergoeding van de door Steiger Verhuur Lemmer geleden schade.

11.6 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging, liquidatie of ondercuratelestelling van de Huurder, zullen alle Overeenkomsten met de Huurder zijn ontbonden, tenzij Steiger Verhuur Lemmer de Huurder binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel van) (een) betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dit geval is Steiger Verhuur Lemmer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de Steiger Verhuur Lemmer verder toekomende rechten.

11.7 In elk van de in artikel 11.5 en 11.6 genoemde gevallen, zijn alle vorderingen van Steiger Verhuur Lemmer op de Huurder direct en in hun geheel opeisbaar, is de Huurder gehouden tot onmiddellijke teruggave van de gehuurde zaken en heeft Steiger Verhuur Lemmer het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de Huurder en deze te betreden, teneinde de betreffende zaken in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door Steiger Verhuur Lemmer geleden schade komen voor rekening van de Huurder.


Artikel 12. Niet-toerekenbare tekortkoming

12.1 Indien Steiger Verhuur Lemmer, wegens overmacht, enige verplichting jegens de Huurder niet kan nakomen, wordt de nakoming hiervan opgeschort voor de duur van de overmachttoestand, met een maximum van twee maanden. Na deze twee maanden hebben beide partijen het recht de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, schriftelijk te ontbinden.

12.2 Steiger Verhuur Lemmer is niet gehouden tot enige schadevergoeding jegens Huurder, wanneer zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen nakomen.

12.3 Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van Steiger Verhuur Lemmer die van zodanige aard is, dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Steiger Verhuur Lemmer gevergd kan worden. Hieronder wordt mede verstaan: staking, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van Steiger Verhuur Lemmer, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.


Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud en waarborgsom

13.1 De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van Steiger Verhuur Lemmer, ongeacht de duur van de Overeenkomst. Indien de Huurder zich opzettelijk het gehuurde toeëigent, is er sprake van verduistering. De Overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de Huurder blijft en hij, gelet op het bepaalde in artikel 7.3, huur over de periode dat niet tijdig is geretourneerd, verschuldigd is.

13.2 De Huurder is, behoudens schriftelijke toestemming van Steiger Verhuur Lemmer, niet gerechtigd de gehuurde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.

13.3 De Huurder zal Steiger Verhuur Lemmer onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen indien het gehuurde geheel of deels in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) het gehuurde. Indien Huurder kennis draagt van een mogelijk beslag op het gehuurde, dient hij Steiger Verhuur Lemmer hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Bovendien zal Huurder aan Steiger Verhuur Lemmer op zijn eerste verzoek hiertoe, meeedelen waar de betreffende zaak zich bevindt.

13.4 Bij beslag op (een deel van) de gehuurde zaak, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de Huurder, is de Huurder verplicht de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-) rechten van Steiger Verhuur Lemmer.

13.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Huurder per Overeenkomst een waarborgsom verschuldigd aan Steiger Verhuur Lemmer. De hoogte van de waarborgsom is op de Overeenkomst vermeld. Huurder is gehouden de waarborgsom vooruit te betalen, in ieder geval voordat het Gehuurde aan hem door Steiger Verhuur Lemmer wordt verstrekt. 

13.6 Indien Huurder een waarborgsom niet tijdig voldoet, kan Steiger Verhuur Lemmer de Overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van Steiger Verhuur Lemmer op schadevergoeding.

13.7 De waarborgsom mag door Huurder niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde. Bij het einde van de Overeenkomst heeft Steiger Verhuur Lemmer echter het recht om door de Huurder verschuldigde bedragen, te compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggeven indien vaststaat dat de Huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.


Artikel 14. Slotbepalingen, toepasselijk recht en forumkeuze

14.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze Verhuurvoorwaarden of van Overeenkomsten, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Steiger Verhuur Lemmer en Huurder zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

14.2 Op de rechtsverhouding, alsook op geschillen tussen Steiger Verhuur Lemmer en Huurder is Nederlands recht van toepassing.

14.3 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit een met Steiger Verhuur Lemmer gesloten Overeenkomst, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland.


©Steiger Verhuur Lemmer, 2019-4
Algemene Voorwaarden